FREE EBOOK ⚒ Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi ☨ Bunatime.co

c h t trong m t bu i t i kh ng ng c C c m gi c nh c m t m m y en bao ph c c u chuy n v y, c m c th y l ng n ng tr u Th c ra m t cu n s ch c nh gi hay hay kh ng ph thu c r t nhi u v o th i i m m i ng i c n V i m nh hi n t i th n qu n ng n r i C ng may cu n n y ra sau ch ra u ti n th ch c m nh s ko c ti p b t c cu n n o c a Ichikawa m t M nh ko th ch nh n v t v m t p cu n n y ch t n o lu n, d y m ng h n m y cu n kia m c r l m t tim 2 sao v b a p v postcard. FREE EBOOK ♟ Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi ☿ M I B Y Tu I, B B A V Y Trong B Ng En C I Ch T C A Ng I Th N, Yuko V Satoru T Nh C T M Th Y Nhau, Nh Tay Ph I T M Ra Tay Tr I Nh Ng T Ng T Y H C Th Kh P L I Nh Ng Th Ng Ng Y L C L Ng Gi A Th Tr N Nh , N I M I Th Lu N D Ng L I Th Qu Kh , Nh Ng R I Satoru M C B Nh V Yuko Ph I L N Tokyo H C, Tay Ph I C Ng Tay Tr I L I M T L N N A R I Xa NhauL T C Ph M U Tay C A Ichikawa, Cu N S Ch Y Nh Ng Gi Ng X M Nh Li T Gi A G P G V Chia Ly, M T C Tr Ng Ti P T C C N I D I Trong Nh Ng Ti U Thuy T V Sau C A Ng Nh Ng C Ng Nh Ch Nh T C Gi V N N I, S Dung H P V T M H N M I L I U Ng K , N N M C Cho Nh Ng B T Tr C V M T M T V N C Tr I D I Su T Th I Gian V Kh Ng Gian, D M Ng L I Bao Gi C Ng Th , L M T T Nh C M C N S U N Ng H N C T Nh Y U Satoru v Yuko ch th c l hai n a c a nhau, t nh y u c a h ch n th nh kh ng ch t t v t, v h u bi t i ph ng y u m nh r t nhi u Satoru c n c th nghe th y c gi ng n i c a Yuko t trong tim m nh.Th nh ng, k t khi Satoru b b nh , m i chuy n d ng nh kh c i r t nhi u, nh c ti ng r ng r c nh trong kh ng gian v y.Khi m nh c c 1 3 quy n s ch, th c s n ch gi ng nh l nh ng d ng c m x c r i r c, nh ng c u v n t m tr ng l c l ng kh ng li n m ch C m gi c nh ch l nh ng suy ngh kh ng c n thi t v y Th nh ng ch nh s r i r c y l i l c i b n th c a nh n v t ch nh C i m khi ta g p cu n s ch l i, ta v n ch ng th th u hi u cC l b n s c m th y kh ch u v nh ng quy t nh m Satoru a ra Chia tay v i Yuko, kh ng p l i ti ng n i c a c , im l ng khi th y Yuko b n ng i kh c, Nh ng m nh ngh nh ng ai t ng c m th y tr ng r ng v l c l i nh Satoru c l s hi u c ph n n o C i c m gi c m t i m t ph n c a b n th n, Satoru bi t d c b n nhau th anh c ng Yuko c ng s au kh m th i.Gi ng nh ch nh l i Ichikawa sensei n i cu i s ch, c u chuy n n y bu n, v c ng bu n N kh ng gi ng nh Em s n c ng c n m a , k t th c tuy bu n nh ng v n mang ch t hy v ng p , ta tuy kh c nh ng v n th t t m n n c i T i v n nghe ti ng em th m g i l n i bu n v t n N th m v o ta qua t ng trang s ch, n l th t m tr ng m m i ng i u i l n tr i nghi m, l c m x c au kh s u t n trong th m t m.C m t ch t kh ch u, v khi mu n kh c nh ng l i kh ng x c ng, khi mu n bu n nh ng l i kh ng bi t m nh bu n v sao. H i c n nh , t nh c c m t m u chuy n c th t v m t ng i c kh n ng c suy ngh c a nh ng ng i xung quanh L c y m nh kh ghen t v mong mu n m nh c c n ng l c y, tuy vi c b ng i kh c c c suy ngh c a m nh ch ng th v ch t n o c chuy n n y m nh l i c ng th y r h n kh ng ch ng i b c suy ngh , m ng i c c suy ngh nhi u khi c ng ch ng h h nh ph c v i quy n n ng c bi t c a m nh.Satoru c th c m th y c nh ng suy ngh t nh c m c a Yuko, nh ng c ng hi u c bao nhi u th l c c d t l i c ng gi ng x b y nhi u Hai ng i hi u nhau n n i kh ng c n l i n i, ch im l ng th i c ng , d ng nh sinh ra l gi nh cho nhau, cu i c ng v n chia ly.Truy n c a Ichikawa Takuji th ng nh nh ng, man m c bu n nh ng theo m nh v n r t c h u. Cu n s ch th t s ch m n tim m nh Th m t ng c u ch M nh c c i c l i kh ng bi t bao nhi u l n.Nh lo i ch t l ng nguy n ch t nh t, m c nh t, t c ph m c ng t t c c c cung b c c m x c m ng mu n truy n t qua t c ph m c a m nh.Nh ng c m gi c nh khi n m m d ng cream c c b o v h ng t ph mai n u v y Ta ng t ng y m m nh trong c i s b o ng y kh ng l i tho t y H i ngon kh ng th th t s r t ngon Nh ng h i th c mu n n ti p l n n a kh ng, th r t ti c l kh ng Ho c t nh t l ph i c ch d m ba tu n n a m i c th n l i c M nh c ng kh ng hi u t i sao khi c xong t c ph m n y c a ng th kh ng c n h ng th c th m c c t c ph m kh c n a M nh th y n c hao hao gi ng nhau Nh c i c l i c ng m t quy n s ch Kh ng c n b t ng , kh ng c n c m x c. N ng th ch nh ng Quy n s ch v n h c thi u nhi l v h u h t nh ng cu n s ch u c k t th c c h u Th gian n y tr n ng p nh ng chuy n au kh r i n u l i c n c th m nh ng c u chuy n bu n r u n a th tr i tim con ng i s tan n t m t th i Th m c quy n s ch vi t v n ng v Saturo th bu n qu i m t M t quy n s ch bu n t u n cu i Kh ng l m m nh kh c nh ng khi n t m tr ng m nh n ng tr u, n o n kinh kh ng Hiuhiu. L m t ti u thuy t bu n tuy t i Kh ng c d c m v h nh ph c c ng ch ng c s c u r i n o L i t c gi.Th t s l kh ng kh u bu n t trang u t i trang cu i lu n C ng c c m gi c c ng n ng n C l con ng i ta c lu n k o theo m nh k c v kho ng th i gian h nh ph c, m ngay b n th n c ng kh ng nh n ra i u Rate 4 5 C m cu n n y c ti p ngay sau N i em quay v c t i ng i , t i h i b t ng v nh n v t nam ch nh c ng l Inoue, n ch nh c ng l Yuko Igarashi, v c n ch nh c ng v n nu i m t con ch t n John Qu kh ng sai khi t c gi t nh n t c ph m u tay c a m nh l m tu p ch nh cho c c t c ph m v sau T i th y y l m t t c ph m hay C l v t i th u hi u c t ng cung b c c m x c c a Inoue Ti c r ng t i kh ng th ch c i k t, t i th y n c v l th n o y Th n n tr h n m t i m cho c n l i 4 5 Nh n x t c a b n t i l c t ng t i cu n n y c ng ng Nh ng t i l i kh ph h p v i ki u vi t nh th n n ph i c m n b n t i l i l n n a r i Th n y, n u ai c c ki u chuy n ch c g ly k , c ch m r i, m i c u ch l i l m t ng th m c m gi c u s u, th t i s gi i thi u cu n n y cho ng i y. H m qua va o nha sa ch v i me va m y a em, c t chi i nh mua ca i bu t chi kim v i nghi a khu sa ch ngoa i v n cho tho a c n the m cu ng nh xem cu n sa ch mi nh ang t m tia ti t ki m ti n mua a bi h t ch a th i, kh ng hi u sao la i la ng va ng qua khu ti u thuy t Nh t Ha n Ichikawa Takuji thi mi nh a nghe danh t l u c ma ch a co c h i o c th ca c ta c ph m cu a ng Tr n k co 4 cu n cu a ng ca tha y, Em s n c ng c n m a , N i em quay v c t i ng i va N u g p ng i y, cho t i g i l i ch o co ve n i ti ng va c y u thi ch h n nh ng sau khi c m cu n na y l n, ng m bi a tr c o c bi a sau thi quy t mua lu n, n gia n la ca m th y h p mi nh qua Nha Nam lu n co ca ch thi t k bi a r t e p, c ma ch a l n na o mi nh th y bi cu n hu t th na y ca.Bi nh th ng mi nh o c sa ch r t tu y h ng, co nh ng cu n mua v c o ca n m ch ng l i ra o c, n gia n la ca m th y ch a u ng th i i m Cu n na y mi nh cu ng ch ng i nh o c ngay, c ma kh ng hi u sao h m nay ba o v , m a r i ca nga y, c m sa ch t i lui k t qua t i ng i o c 1 ma ch.K l da i do ng qua , c ma tho i quen m t r i V cu n sa ch, tr c khi o c mi nh cu ng a s n sa ng cho nh ng n i bu n r i, nh ng kh ng ng no la i au n th , va g n gu i v i mi nh n th Kh ng khi bao tru m c u chuy n la b u kh ng khi kha d g p trong ca c ti u thuy t Nh t Ba n ng a i l ng le , nhe nha ng, m m t n i bu n th m th m Xoay quanh Satoru va Yuko, hai con ng i tre tu i ti m th y nhau trong nh ng n m tha ng c c va bi ki ch v y quanh trong cu c i mi nh M i li n k t gi a Satoru va Yuko c ta c gia Ichikawa th u d t m t ca ch r t t nhi n, t ng chu t m t qua nh ng c u chuy n, nh ng ky c, nh ng m u h i thoa i t ng ch ng ng n ngu i nh ng mang s c n ng r t l n, r i n trang th m y cu a cu n sa ch cu ng ch ng ro , b ng nh n ra du nghe co ve h i s n va phi th c t r ng hai con ng i na y dung h p v t m h n m t ca ch hoa n toa n u ng nh t m nguy n cu a ta c gia no i cu i cu n sa ch Vi th , n n n i au chia ly ca ng l n h n, day d t h n, a m a nh h n.Mi nh r t thi ch ca ch ta c gia mi u ta t m ly cu a Satoru, nh ng ca m xu c c u y tra i qua r t t ng ng v i nh ng gi mi nh a va ang ca m nh n, co le o la ly do vi sao mi nh co ca m ti nh c bi t v i cu n sa ch na y Tuy bi ki ch phu ki n c u chuy n, phu ki n t ng ky c, suy nghi , l i no i, c chi cu a Yuko va Satoru, phu ki n ca thi tr n nho be hai ng i g p g ve da nh khoa ng th i gian b n nhau, mi nh v n ca m nh n r ng cu n sa ch mu n truy n ta i h n th , tr n h t nh ng n i au, nh ng bi ki ch tra i da i la ni m ha nh phu c g p g , c s ng va c y u th ng m t ca ch ma nh li t va tro n ve n.