~Free Epub ♷ Những Năm Tháng Không Quên ⚇ PDF or E-pub free

~Free Epub ⚕ Những Năm Tháng Không Quên ♡ T I I H C T Truy N U Ti N C A Nh Gi O U T Nguy N Ng C K Tr Th Nh Cu N S Ch N Ng Tinh Th N Cho Nhi U Th H B N C Nh Ng L C G P Kh Kh N, Ngh Ch C Nh Trong Cu C S Ng Kh Ng N Thu N L M T Cu N T Truy N, T I I H C Tr Th Nh T C Ph M V N H C V L Cu N S Ch Mang Ngh A X H I S U S C, T C Ng M Nh M T I Nh N Th C, Suy Ngh C A H Ng Tri U B N C C N C M t t m g ng ngh l c Ban u s c m th y hay v n ph c ngh l c c a th y K nh ng c ng v sau m ch truy n b l p l i kh u hi u c g ng s l m lu n l m c l m cho truy n b nh m ch n Vi c th y K chuy n t To n h c sang V n h c c ng qua loa Truy n vi t v o nh ng n m th y K b t u theo h c khoa V n, i h c T ng h p H N i n n l i h nh v n kh ng hay b ng T i h c i h c. M t trong nh ng cu n s ch u i m t i c n nh m i, nh v ngh l c c a th y K , n l c vi t b ng ch n, vi t ch p c n o Ng y nay ko hi m nh ng b n khuy t t t v c ch t ng t , nh ng th y ch nh l ngu n c m h ng cho c c b n khuy t t t n i ri ng v cho c nh ng ng i l nh l n n i chung, c ch l c t t c , r i c i g c ng s v t qua 1 cu n s ch vi t v cu c i c a B c K v k l c s ng tuy t v i c a B c t i th c s r t kh m ph c B c v bi t l b n th n m nh ph i c g ng r t nhi u T i i h c l t truy n c a nh v n Nguy n Ng c K k v h nh tr nh i h c trung h c gian nan c a m nh B n th t ng t ng m t c u b kh ng may b li t tay ph i s ng v h c t p b ng i ch n c a m nh s nh th n o.Ngay nh ng o n u ti n, b n s kh ng kh i b i ng i x c ng i, sao tay K l i nh th n y Ch ng bi t n a T i tr l i g n m y ti ng nh v y.B n tr ch i quanh th y l li n a n a s , a m , c a tinh ngh ch gi t tay t i m t c i r i b ch y k u l n A, K qu r i ch ng m y K qu K qu.T i ch c n bi t ng l ng nh n xu ng i tay bu ng th ng c a m nh, m c cho hai d ng l a tr o t l c n o Xuy n su t c u chuy n cu c i c a nh v n, b n s th y th p tho ng t nh c m m b c b n b cao c c a B ng, Nghi p Bi t t m u c nh ng ng i b n ch p nh n l m i tay cho K nh Nghi p, ch p nh n i b xa h n v i c y s c ng b n m gi p b n h c Cu c i l y i i tay, nh ng b l i cho K nh ng ng i b n th t tuy t v i.Trong c u chuy n, K l m t ng i h c t p b nh th ng, th m ch c n thua thi t h n b n b trang l a v t t nguy n Nh ng v ngh ch c nh, ng quy t t m v c g ng h n ng i, v ng g t h i c th nh qu v th nh t ch r t ng t h o Cu c i ng minh ch ng cho m t nguy n t c n gi n Th nh c ng l do lu n c g ng m i ng y, ng ph t gi y n o c a tu i tr tr i i ho i ph.Tuy nhi n, theo m nh s ch c ng c nh ng ch ng i c c n t nh t o Nh vi c Nguy n Ng c K h c l c nh , ng ch tr ng vi c ghi ch p b i, l m cho ng i c c c m gi c ph i ghi ch p b i t t th m i h c t t c R r ng l kh ng ph i nh v y Vi c h c c n s d ng nhi u gi c quan v nhi u ph ng ph p kh c nhau t y theo m i ng i Nh vi c ng chuy n t To n sang V n sau khi c Th p t i th y V th ch c s ch n n c n ph i h c v n l m t suy lu n ch a th t s ng su t c s ch l c s ch, c n h c v n l h c v n B n ng c m nh m l n v m nh th ch c s ch n n m nh ph h p l m nh v n nh ng y nh ng c ra ph ng ph p h c gi m b t ghi ch p, thay v o l t p trung nghe gi ng v ghi ch nh Tuy nhi n v c b n khi t h c nh v n l d ng s c tr u ch kh ng d ng u c H c to n th m i c ng th c, quy t c t i u thu c l ng nh ch o , c n v n th t i t t ch ti u m i ng y ph i h c thu c 10 c u R nh l c n o t i h c l c i chao th t l m y m c v p l c bi t bao.T m l i, y l m t quy n s ch ng c ng c v n c vi t th t, v con ng i th t ng c c n v l i v n n gi n d d n c bi t i c n c ng i ngh l c h n m nh g p nhi u l n Bi t m ph n u m v n l n v i i ch Tr c khi c cu n s ch n y ch bi t n th y K nh 1 t m g ng v s v t kh khi b li t 2 tay nh ng v n d ng ch n vi t c, nh ng sau khi c xong cu n s ch n y do ch nh th y vi t t i m i nh n ra c mu n v n kh kh n m th y ph i tr i qua t c nh b y gi Qu th c r t ng kh m ph c Nh n l i b n th n t i m i th y nh ng g t i tr i qua ch a c g l kh kh n so v i th y T y t i s c g ng v t qua kh kh n, qua gi i h n c a b n th n Ph i th c s n l c t c th nh c ng trong t ng lai